مواد هسته زا از طریق تاثیر روی چینش مولکول های پلیمر در زمان کریستال شدن تغییرات ظاهری یا مکانیکی در پلیمر ایجاد می کنند. عمده ترین تغییر ظاهری ایجاد شده توسط این مواد، افزایش شفافیت در پلی پروپیلن (PP) است. همچنین مواد هسته زا، عموماً باعث افزایش استحکام و مشخصات مکانیکی پلیمر نیز می شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.